Pan, Jezus Chrystus, jest CENTRUM wszystkiego, co jest na ziemi i w całym wszechświecie, bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, i czy nam się to podoba, czy też nie.

 

„Wówczas Jezus odpowiedział: … zanim powstał Abraham, Ja jestem” (Ewangelia Jana 8,58).

„Lecz o Synu (Bóg mówi)… Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi i niebo jest dziełem Twoich rąk” (List do Hebrajczyków 1,10).

„Oto przychodzę wkrótce …Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem” (Księga Objawienia 22,12.13).

                Przesłaniem niniejszej strony nie jest zapoznanie czytelnika z zasadami jakiejś nowej religii lub zachęcanie do członkostwa w jakimś chrześcijańskim kościele. Przesłaniem tej strony jest przybliżenie czytelnikowi OSOBY – Pana Jezusa Chrystusa opisanej w Piśmie Świętym.

                Każdy człowiek zdaje sobie sprawę z istnienia Boga. Każdy wyobraża Go sobie na swój sposób. Niektórzy ludzie należą do jakiejś religii i wierzą w jakiegoś boga, który według ich wyobrażenia powinien być przedmiotem kultu. Inni, nie należą do żadnej religii, ale mają jakiegoś swojego, wydumanego przez siebie boga. Jednak Prawdziwy Bóg objawił się człowiekowi w stworzeniu, które nas otacza, w swoim Słowie, a na końcu w Osobie Pana Jezusa.

                Bóg dotyka naszego serca w momencie, gdy patrzymy na dzieło stworzenia. Kiedy obserwujemy nocą gwiaździste niebo, kiedy spoglądamy na ogromne morza, potężne góry, niezwykłe zwierzęta lub piękne rośliny – możemy zauważyć w tym wszystkim mistrzowską rękę Boga Stwórcy.

                Bóg bardzo kocha stworzonego przez siebie człowieka i dlatego, gdy człowiek upadł i oddalił się od Niego, starał się przyprowadzić go do siebie z powrotem. Rozmawiał z nim osobiście, później zwracał się do niego przez swoich posłańców (proroków). Prorocy przekazywali ludziom Boże myśli. Wszystkie wymagania Boga w stosunku do człowieka zostały zapisane początkowo w pismach Starego Testamentu (Bożym Prawie). Ludzie jednak, w większości nie zwracali na nie uwagi i dalej żyli swoim własnym życiem, według własnych zasad.

                Po raz ostatni Bóg przemówił do ludzi w swoim SYNU – Jezusie Chrystusie, wypełniając tym samym proroctwa Starego Testamentu. Życie, nauczanie i dzieło Syna Bożego zostały opisane w czterech ewangeliach, a następnie potwierdzone przez naocznych świadków – apostołów - w ich listach (cztery ewangelie oraz pisma apostołów tworzą Nowy Testament). Pan Jezus, żyjąc na ziemi w doskonały sposób objawił ludziom świętego Boga w słowach i czynach. Na końcu swojej wędrówki na ziemi, na krzyżu Golgoty złożył w ofierze swoje życie, uwalniając człowieka od wiecznej kary, otwierając w ten sposób człowiekowi drogę do nieba – do domu Ojca. Na krzyżu Golgoty Pan Jezus przebłagał świętego Boga za nasze grzechy raz na zawsze i dzisiaj zaprasza każdego do siebie, proponując człowiekowi zbawienie.

                Jeśli pragniesz być zbawionym, musisz poznać Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, pokochać Go z całego serca, nawrócić się i narodzić na nowo.

„ I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12).

 

UWAGA: Cytaty Biblijne, o ile nie wskazano inaczej, pochodzą z Biblii Warszawskiej wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Zasady rozpowszechnienia zawartości strony poznajjezusa.pl

Wszelkie treści zawarte na stronie można dowolnie kopiwać i rozpowszechniać, podając jako źródło adres witryny: poznajjezusa.pl

Polityka prywatności: Nigdy nie udostępnimy Twojego adresu e-mail ani żadnych danych osobowych innej stronie, służbie czy firmie.

 

Słowo Boże na dziś

"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

(2. List do Tymoteusza 3,16-17).

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a